De stichting heeft verschillende leertermen vastgesteld, welke worden getoetst in het FES examen. Hieronder staan de leertermen benoemd en verder uitgeschreven.

De erfrechtspecialist kan:

 1. samenlevingsvorm bepalen
 2. vermogensopstelling bij leven maken
 3. adviseren over vermogensoverheveling bij leven
 4. adviseren over (’levens’-)testamenten
 5. vermogensopstelling bij overlijden maken
 6. adviseren over afwikkeling nalatenschap
 • verdeling over de rechthebbenden bepalen (wettelijk/testament/legaten)
 • legitieme rechten controleren
 1. adviseren over fiscale aspecten van vermogensovergang (schenk-, erf-, overdrachts- en inkomstenbelasting)

Personen- en familierecht

 • inhoud van en verschillen tussen:
  • samenwonen
  • geregistreerd partnerschap
  • huwelijk
 • biologische, wettige, stief- en pleegkinderen
 • gevolgen van aangaan en beëindigen van het huwelijk

Huwelijksvermogensrecht

 • onderscheiden huwelijksgoederenregimes1
  • gemeenschap van goederen
  • gangbare huwelijksvoorwaarden
 • in- en uitsluitingsclausule
 • beleggingsleer en nominaliteitsleer

Erfrecht

 • erfstellingen en legaten
 • legitimaris en inkorting
 • samenstelling nalatenschap
 • aanvaarden en verwerpen nalatenschap
 • erven zonder testament
  • versterferfrecht op hoofdlijnen
 • erven met testament
  • soorten testamenten
   • quasi wettelijke verdeling
   • vruchtgebruiktestament
   • combinatietestament
   • tweetrapsmaking
  • specifieke testamentaire clausules
 • onterving
 • levenstestament
 • afwikkeling nalatenschap (op hoofdlijnen)
  • akte van overlijden
  • verklaring van erfrecht
  • executele en boedelvolmacht
  • fiscale aangiften
  • vereffening en verdeling
 • overgangsrecht
  • ouderlijke boedelverdeling

Successiewet

De Erfrechtspecialist kan benoemen:
 • wanneer er erf- en schenkbelasting wordt geheven.
 • welke tarieven er bij het heffen van erf- en schenkbelasting worden gehanteerd.
 • welke erfgenamen in welk tarief van de erfbelasting vallen.
 • wat vruchtgebruik betekent.
 • hoe je vruchtgebruik toe kunt passen binnen het erfrecht.
 • wanneer je praat over partners inzake de SW.
 • wat het effect is van een rentevergoeding over niet-opeisbare vorderingen.
 • wat de handmatige ventieltechniek inhoudt.
 • wat eigendomsrechten en genotsrechten zijn.
 • wat een verblijvingsbeding en toedelingsbeding inhouden.
 • wat het effect van uitkeringen uit levensverzekeringen op de successiewet hebben.

Schenk- en erfbelasting

 • belastingplichtige
 • heffingsobject en waardering
 • tarief en vrijstellingen
 • begrippen
  • partner
  • vruchtgebruik
 • rentevergoeding niet-opeisbare vordering
 • handmatige ventieltechniek
 • ficties
  • omzetting eigendomsrecht in genotsrecht
  • verblijvings-en overnemingsbeding
  • 180-dagen
  • levensverzekeringsuitkeringen

Schenken

 • gift
 • schenking
 • papieren schenking
 • schenking onder voorwaarden of tijdsbepaling
 • inbreng bij overlijden

1 Waaronder aanpassingen per 2012 en 2018.