De stichting heeft verschillende leertermen vastgesteld, welke worden getoetst in het FES examen. Hieronder staan de leertermen benoemd en verder uitgeschreven.

De erfrechtspecialist is in staat om:

 1. De samenlevingsvorm te bepalen.
 2. Een vermogensopstelling van net voor het overlijden te maken.
 3. De omvang van de nalatenschap te bepalen.
 4. De verdeling te bepalen (wettelijk/testament/legaten).
 5. De legitieme rechten te controleren.
 6. De successierechtelijke verkrijging te bepalen.
 7. De erfbelasting te berekenen (vrijstellingen en tarieven).

Personen- en familierecht

De Erfrechtspecialist kan benoemen:
 • wat het verschil is tussen een huwelijk van < 1 jan 2018 en van > 1 jan 2018.
 • wat een geregistreerd partnerschap inhoudt.
 • wat samenwonen inhoudt en wat het verschil is tussen samenwonen en een huwelijk.
 • wanneer je spreekt over biologische kinderen, stief- en pleegkinderen.
 • wat het effect is van het beëindigen van een huwelijk.

Huwelijksvermogensrecht

De Erfrechtspecialist kan uitleggen:
 • wat een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen inhoudt.
 • wat een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen inhoudt.
 • wat een huwelijk met huwelijkse voorwaarden inhoudt.
 • wat een finaal en periodiek verrekenbeding zijn.
 • wat de in- en uitsluitingsclausule inhouden.
 • hoe je een vermogensopstelling per huwelijksvermogensrecht opstelt.
 • wat de beleggingsleer en nominaliteitsleer betekenen.

Erfrecht

De Erfrechtspecialist kan:
 • de omvang van een nalatenschap berekenen.
 • omschrijven wie erfgenamen zijn.
 • toelichten wat een legaat is.
 • het verschil uitleggen tussen een legataris en een legitimaris.
 • toelichten wat het effect is van het aanvaarden en verwerpen van de nalatenschap.
 • op hoofdlijnen uitleggen hoe het wettelijk erfrecht geregeld is.
 • uitleggen wat vererving volgens testament inhoudt.
 • wat het effect van onterven via testament is.
 • het verschil uitleggen tussen vererving volgens testament en het wettelijk erfrecht.
 • verschillende soorten testamenten benoemen.
 • toelichten wat het levenstestament inhoudt.
 • veel gebruikte termen in een testament en -clausules benoemen en toelichten.
 • het verschil benoemen tussen het levenstestament en het ‘gewone’ testament.
 • de volgende belangrijke begrippen uitleggen:
  – Executeur
  – Inbreng
  – Verklaring van erfrecht
  – Last
  – Legitieme portie
  – Tweetrapsmaking
  – Ouderlijke boedelverdeling
  – Quasi wettelijke verdeling
  – Uitsluitingsclausule

Successiewet

De Erfrechtspecialist kan benoemen:
 • wanneer er erf- en schenkbelasting wordt geheven.
 • welke tarieven er bij het heffen van erf- en schenkbelasting worden gehanteerd.
 • welke erfgenamen in welk tarief van de erfbelasting vallen.
 • wat vruchtgebruik betekent.
 • hoe je vruchtgebruik toe kunt passen binnen het erfrecht.
 • wanneer je praat over partners inzake de SW.
 • wat het effect is van een rentevergoeding over niet-opeisbare vorderingen.
 • wat de handmatige ventieltechniek inhoudt.
 • wat eigendomsrechten en genotsrechten zijn.
 • wat een verblijvingsbeding en toedelingsbeding inhouden.
 • wat het effect van uitkeringen uit levensverzekeringen op de successiewet hebben.

Schenken

De Erfrechtspecialist kan benoemen:
 • op welke manieren er geschonken kan worden.
 • welke vrijstellingen er gelden bij het schenken.
 • welke tarieven er gelden voor de schenkbelasting.
 • hoe je een papieren schenking regelt.
 • welke regels er gelden voor de schenker en begiftigde bij een schenking op papier.
 • wanneer er sprake is van een tweetrapsschenking